Plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti na r. 2015

Tento materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 21. července 2014 č. 609, kterým bylo ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy zpracovat a vládě předložit plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice“) pro rok 2015 s výhledem do roku 2020.

Tento materiál navazuje na úkoly vytvořit seznam budov v působnosti článku 5 směrnice a zpracovat způsob organizace, financování a vyhodnocování realizace energeticky úsporných opatření v budovách ve vlastnictví státu užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi a předložit je vládě.

Cílem směrnice je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020.

pokračování, termín připomínek 23.1.2015: komora.cz