Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vláda Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22.
 
Materiál shrnuje dosavadní analýzy v řešené oblasti, popisuje základní pojmy a sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy. Zejména však definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich naplnění.

Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky povede ke:

  • kvalitnější architektuře,
  • hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí,
  • přívětivému veřejnému prostoru,
  • harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny,
  • respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice,
  • vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.
Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.

Dokument se věnuje třem základním oblastem, v jejichž rámci řeší celkem 8 témat:
 
Krajina a sídla

1. Uspořádání krajiny a sídel
2. Veřejná prostranství
3. Začlenění staveb do prostředí
 

Stavby

4. Zadávání zakázek
5. Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb
 

Vzdělávání, osvěta a výzkum

6. Vzdělávání
7. Osvěta a média
8. Výzkum a vývoj

pokračování: mmr.cz