O svazu

Vystupuje ve prospěch zájmů a potřeb stavebnictví, především zájmové oblasti – technická zařízení a stavební řemesla (dále jen TZ, SŘ).

Vytváří pozitivní povědomí veřejnosti o činnosti Svazu jako instituci, která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově je ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, tisku a odborných časopisech, tak předkládáním vlastních návrhů, intervencí do politicko-hospodářských rozhodnutí a to na národní a mezinárodní úrovni.

častní se řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají TZ, SŘ. K tomu organizuje a zajišťuje příslušné aktivity, koordinuje, doporučuje, přijímá a prosazuje opatření.

Podporuje činnost svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti informační, analytické i technicko-organizační, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů.

Iniciativně se podílí na tvorbě a připomínkování zákonů a dalších právních předpisů včetně technických norem, pravidel správné praxe a technických návodů, které ovlivňují TZ, SŘ. Podává k tomu odpovídající návrhy a prosazuje jejich realizaci, usiluje o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů včetně snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Definuje, prezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí.

Zajišťuje pro své členy potřebné informace z obchodní, podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry a vytváří podmínky pro optimální rozvoj TZ, SŘ.

Sleduje světové trendy i rozvoj TZ, SŘ. Z dostupných údajů analyzuje stav zájmové oblasti a získané poznatky využívá při své analytické činnosti. Poznatky popularizuje a rozšiřuje tak, aby mohly být členy Svazu účelně využívány pro jejich současnou i budoucí orientaci v oboru a problematice.

Podporuje střední a vysokoškolského vzdělávání v zájmové oblasti včetně celoživotního (doškolování) dospělých. Zasazuje se o zvýšení autority a prestiže technických a řemeslných povolání. Propaguje TZ a SŘ jako perspektivní směr a napomáhá odbornému školství a vzdělávání. Organizuje výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost, podporuje inovační procesy a projekty v oblasti výzkumu, vývoje a podnikání.

Pořádá a organizuje konference, semináře, školení, přednášky, veletrhy, soutěže, ankety, prezentace nových technologií a materiálů a další podobné akce zaměřené na problematiku TZ, SŘ.

Prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní expozice a podílí se na doprovodných programech.

Vystupuje ve prospěch odborných zájmů a potřeb TZ, SŘ. Zvyšuje odbornou úroveň zájmové oblasti, zejména činností expertních komisí, publikačními a vzdělávacími aktivitami. Za tímto účelem vydává vlastní informační zpravodaj, publikace, digitální nosiče a provozuje internetové stránky.

Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských a zaměstnavatelských spolcích, orgánech, institucích, expertních komisích a plní povinnosti z toho vyplývající. Napomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů např. organizováním podnikatelských misí.

Spolupracuje s dalšími zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními organizacemi působícími v České republice.