Pravidla praxe

Pravidla praxe (dále jen pravidla), která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky, jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. 
 
Za jejich tvorbu, projednání a schvalování nesou odpovědnost živnostenská společenstva. Musí být vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni oboru nezávislou technickou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamţiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020.