Stanovy svazu

§ I. Úvodní ustanovení

 1. Název: SPTZ z.s. (dále jen Svaz).
 2. Sídlo: Praha.
 3. Identifikační číslo, IČO: 64935647
 4. Svaz je vedený jako spolek u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 7491
 5. Svaz vznikl 30. dubna 1996. Trvání Svazu není časově omezeno.
 6. V obchodním styku lze používat marketingové označení Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a stavebních řemesel ČR.
 7. Svaz je reprezentantem své členské základny a je jejím koordinačním centrem. Svaz není vůči svým členům stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.
 8. Svaz je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové neručí za dluhy Svazu. Zisk z činnosti lze použít pouze pro svazovou činnost včetně správy Svazu.
 9. Hospodaření Svazu se řídí platnou legislativou, stanovami a usneseními valné hromady a představenstva. Hlavní příjmy Svazu tvoří především členské příspěvky, dotace, granty a dary, které jsou doplněny o příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání podporující účel a činnost Svazu.
 10. Právo podepisovat se jménem Svazu má prezident a v případě jeho úmrtí nebo dlouhodobé zdravotní indispozice či pobytu mimo území ČR přesahující dobu delší než 21 kalendářních dnů má toto právo 1. viceprezident.

§ II. Účel Svazu

Účelem a posláním Svazu je prosazování a hájení obchodních, podnikatelských, zaměstnavatelských a odborných zájmů svých členů včetně aktivní účasti na řešení problematiky stavebního průmyslu.

§ III. Činnost Svazu

 1. Vystupuje ve prospěch zájmů a potřeb stavebnictví, především zájmové oblasti – technická zařízení a stavební řemesla (dále jen TZ, SŘ).
 2. Vytváří pozitivní povědomí veřejnosti o činnosti Svazu jako instituci, která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově je ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, tisku a odborných časopisech, tak předkládáním vlastních návrhů, intervencí do politicko-hospodářských rozhodnutí a to na národní a mezinárodní úrovni.
 3. Účastní se řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají TZ, SŘ. K tomu organizuje a zajišťuje příslušné aktivity, koordinuje, doporučuje, přijímá a prosazuje opatření.
 4. Podporuje činnost svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti informační, analytické i technicko-organizační, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů.
 5. Iniciativně se podílí na tvorbě a připomínkování zákonů a dalších právních předpisů včetně technických norem, pravidel správné praxe a technických návodů, které ovlivňují TZ, SŘ. Podává k tomu odpovídající návrhy a prosazuje jejich realizaci, usiluje o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů včetně snížení administrativní zátěže podnikatelů.
 6. Definuje, prezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí.
 7. Zajišťuje pro své členy potřebné informace z obchodní, podnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry a vytváří podmínky pro optimální rozvoj TZ, SŘ.
 8. Sleduje světové trendy i rozvoj TZ, SŘ. Z dostupných údajů analyzuje stav zájmové oblasti a získané poznatky využívá při své analytické činnosti. Poznatky popularizuje a rozšiřuje tak, aby mohly být členy Svazu účelně využívány pro jejich současnou i budoucí orientaci v oboru a problematice.
 9. Podporuje střední a vysokoškolského vzdělávání v zájmové oblasti včetně celoživotního (doškolování) dospělých. Zasazuje se o zvýšení autority a prestiže technických a řemeslných povolání. Propaguje TZ a SŘ jako perspektivní směr a napomáhá odbornému školství a vzdělávání. Organizuje výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost, podporuje inovační procesy a projekty v oblasti výzkumu, vývoje a podnikání.
 10. Pořádá a organizuje konference, semináře, školení, přednášky, veletrhy, soutěže, ankety, prezentace nových technologií a materiálů a další podobné akce zaměřené na problematiku TZ, SŘ.
 11. Prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní expozice a podílí se na doprovodných programech.
 12. Vystupuje ve prospěch odborných zájmů a potřeb TZ, SŘ. Zvyšuje odbornou úroveň zájmové oblasti, zejména činností expertních komisí, publikačními a vzdělávacími aktivitami. Za tímto účelem vydává vlastní informační zpravodaj, publikace, digitální nosiče a provozuje internetové stránky.
 13. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských a zaměstnavatelských spolcích, orgánech, institucích, expertních komisích a plní povinnosti z toho vyplývající. Napomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů např. organizováním podnikatelských misí.
 14. Spolupracuje s dalšími zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními organizacemi působícími v České republice.

§ IV. Členství

 1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
 2. Členství může být řádné a čestné. V rámci řádného členství mohou být představenstvem vytvořeny sekce.
 3. Řádným členem se může stát profesní spolek sdružující podnikatele s vazbou na TZ nebo  SŘ. Člena Svazu zastupuje nejvyšší představitel statutárního orgánu nebo jím pověřená osoba.
 4. Čestným členem se může stát osobnost, která se významně podílí či podílela na rozvoji nebo činnosti Svazu popř. na rozvoji TZ, SŘ.

§ V. Vznik členství

 1. Řádné členství vzniká přijetím do Svazu představenstvem na základě přihlášky a to dnem uhrazení členského příspěvku.
 2. Na základě návrhu člena Svazu představenstvo rozhodne usnesením o propůjčení čestného členství, které je bezplatné.
 3. Členské příspěvky se řídí směrnicí, kterou schvaluje valná hromada.
 4. Dokladem o členství ve Svazu je Certifikát členství.
 5. Kdo se uchází o členství ve Svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Svazu.
 6. Seznam členů je veřejný a je zpřístupněn na internetových stránkách Svazu. Zápis provede Svaz na základě informací uvedených v přihlášce. Výmaz zápisu Svaz provede bez zbytečného odkladu po zániku členství. 

§ VI. Zánik členství

 1. Členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. 
 2. Členství ve Svazu zaniká také vystoupením nebo vyloučením.
 3. Vystoupením na základě žádosti člena, ve které není nutné uvádět důvody a to dnem doručení do sekretariátu Svazu. Sekretariát potvrdí přijetí žádosti.
 4. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo na základě zjištění, že člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Za závažné porušení se považuje např. nezaplacení služeb 60 dnů po termínu splatnosti i přes upomínku, poškození jména Svazu nebo nerespektování rozhodnutí orgánů Svazu. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí vyloučenému členu.
 5. Čestné členství odebírá představenstvo usnesením. 
 6. V případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči Svazu.

§ VII. Práva řádných a čestných členů

 1. Řádný člen, jeho představitel, má zejména právo:
  • a) volit a být volen do orgánů Svazu
  • b) být informován o činnosti Svazu
  • c) účastnit se činnosti Svazu, přispívat iniciativními návrhy
  • d) účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se Svazu, uplatňovat návrhy a protinávrhy, být seznámen s výsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků Svazu
  • e) využívat služeb Svazu
  • f)  používat jako referenční a propagační argument označení "Člen Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení a stavebních řemesel ČR" a logo Svazu 
 2. Řádný člen má za povinnost:
  • a) spolupracovat na plnění poslání Svazu
  • b) dodržovat stanovy včetně vnitřních předpisů Svazu
  • c) respektovat rozhodnutí přijatá orgány Svazu
  • d) platit členské příspěvky a za služby včas a ve správné výši
  • e) informovat orgány Svazu o své činnosti v souvislosti s jeho členstvím ve Svazu
  • f)  prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem Svazu
 3. V případě neplnění členských povinností a to ani po výzvě k nápravě, má představenstvo pravomoc omezit práva řádného člena až do doby sjednání nápravy.
 4. Čestný člen se může na základě pozvání účastnit zasedání orgánů svazu s hlasem poradním.

§ VIII. Orgány Svazu

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
 2. Statutárním kolektivním orgánem je představenstvo.
 3. Každý člen Svazu nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Svazu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Svazu.

§ IX.  Valná hromada

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání představenstvo jedenkrát v kalendářním roce.
 2. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem 30 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Svazu. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud není rozhodnuto jinak.
 4. Podklady k zasedání zajišťuje představenstvo a řádným členům je zprostředkuje prostřednictvím mailové pošty nebo svých internetových stránek minimálně 10 dnů před konáním zasedání. 
 5. Představenstvo má za povinnost svolat zasedání valné hromady také z podnětu alespoň třetiny členů Svazu.
 6. Valná hromada:
  • a) určuje hlavní zaměření Svazu
  • b) rozhoduje o změně stanov
  • c) hodnotí činnost představenstva a hospodaření
  • d) rozhoduje o zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně
  • e) volí a odvolává členy představenstva
  • f)  schvaluje volební řád 
  • g) schvaluje odměny pro členy představenstva
  • h) schvaluje rozpočet na kalendářní rok
  • i)  schvaluje členské příspěvky
  • j)  rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila k rozhodnutí
 7. Zasedání valné hromady:
  • a) Valné hromadě předsedá a zasedání řídí prezident Svazu, v jeho nepřítomnosti představenstvem pověřená osoba. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno jméno účastníka a podpis přítomného.                
  • b) Prezenční listinu, jejíž součástí jsou plné moci účastníků v případě, že se zasedání nebude účastnit statutární zástupce člena, potvrzuje svým podpisem přecedající valné hromady, který vyhlásí, zda je zasedání usnášeníschopné.
  • c) Když je zasedání usnášeníschopné předsedající valné hromady navrhne zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a odpovídající počet skrutátorů. Z jednání se pořizuje přehled usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis projednávaných bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování (schváleno – neschváleno, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího valné hromadě). Představenstvo zabezpečuje vyhotovení přehledu usnesení a zápisu do 30 dnů od ukončení zasedání a vhodným způsobem je doručí všem členům. Dokumenty podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel, správnost potvrzují ověřovatelé. Dokumenty z valných hromad se archivují po celou dobu trvání Svazu a jsou k nahlédnutí v sekretariátu Svazu.
  • d) V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající vyhlásí náhradní valnou hromadu, která bude začínat 15 minut od té původní. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu členů.    

§ X. Představenstvo

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Svazu. Řídí činnost Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Svazu.
 2. Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pětileté. Člen představenstva vykonává svoji funkci i po skončení mandátu do doby, než je zvolen nebo kooptován nový člen představenstva. Opětovná volba je možná. 
 3. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty s určením pořadí. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 4. V případě, kdy počet členů představenstva z důvodu osobní rezignace, smrti, ukončení členství ve Svazu nebo odvolání klesne pod polovinu má představenstvo povinnost kooptovat další členy. Nejbližší valná hromada následně potvrdí kooptované nebo do představenstva zvolí jiné kandidáty.
 5. Prezident svolává představenstvo minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Představenstvo je povinno se sejít do 14 dnů požádá-li o to prezidenta kterýkoliv člen představenstva.
 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta Svazu, v jeho nepřítomnosti hlas 1. viceprezidenta.
 7. Představenstvo může zřizovat stálé nebo krátkodobé expertní komise. Členové těchto komisí nemusí být jenom z řad členů Svazu.
 8. Představenstvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. Má právo omezit práva člena. Propůjčuje a odebírá čestné členství.
 9. Představenstvo svolává valnou hromadu, připravuje podklady k zasedání, návrh rozpočtu, směrnici členských příspěvků a další dokumenty spojené s výkonem orgánu. Prezident valné hromadě předkládá Zprávu o činnosti Svazu a 1. viceprezident Zprávu o hospodaření svazu, která obsahuje i kontrolu plnění usnesení valné hromady.
 10. Představenstvo je oprávněno k uzavírání písemných smluv s jinými subjekty v souladu se stanovami a platnými právními předpisy.
 11. Představenstvo je oprávněno zřizovat právnické osoby podnikatelského charakteru za účelem vytváření finančních zdrojů pro Svaz.
 12. Představenstvo odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky Svazu včetně vedení účetnictví.
 13. Z jednání představenstva se pořizuje zápis a přehled usnesení. Oba dokumenty obdrží do 10 dnů všichni členové představenstva. Členové svazu obdrží přehled usnesení.  
 14. Mezi zasedáními představenstva řídí činnost Svazu prezident.
 15. Na základě rozhodnutí představenstva se Svaz může stát členem jiné organizace (spolku, organizace zaměstnavatelů). 
 16. Představenstvo jmenuje a odvolává zástupce Svazu v komisích nebo orgánech subjektů, jejichž je členem nebo s nimi úzce spolupracuje.
 17. Představenstvo plní další úkoly, které jsou mu dány valnou hromadou a stanovami Svazu.

§ XI. Správa Svazu

 1. Představenstvo zřizuje pro zajištění poslání a činnosti Svazu profesionální aparát – sekretariát.
 2. Úkolem sekretariátu je zajišťovat:
  • a) činnosti a poslání Svazu po stránce administrativní, technické, organizační a odborné 
  • b) řádný chod orgánů a komisí Svazu
  • c) správu majetku Svazu
  • d) činnosti, které Svaz vykonává na základě smluvního vztahu nebo pověření
 3. V čele sekretariátu je ředitel, který ho řídí a odpovídá představenstvu za jeho činnost. Je jmenován a odvoláván představenstvem a je přímo řízen prezidentem. Zúčastňuje se zasedání orgánů a dle potřeby expertních komisí Svazu.  
 4. Ředitel je oprávněn zastupovat Svaz samostatně ve věcech a úkonech souvisejících se správou sekretariátu. Prezident může delegovat na ředitele své pravomoci v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

§ XII. Povinnost mlčenlivosti

Členové představenstva, expertních komisí a pracovníci sekretariátu mají za povinnost zachovat mlčenlivost o údajích, které nabudou v souvislosti se svojí činností ve Svazu.

§ XIII. Zrušení Svazu

 1. Valná hromada rozhoduje o zrušení Svazu nebo o jeho přeměně.
 2. Svaz se zruší s likvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení svazu.
 3. Ze zákonných důvodů může o zrušení Svazu rozhodnout soud.

§ XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a ruší předcházející.
 2. Náležitosti Svazu, které nejsou ve stanovách uvedeny, se řídí příslušnými zákony.
 3. Schválené změny stanov nebo změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku oznamuje prezident veřejnému rejstříku bez zbytečného odkladu.

Schváleno na valné hromadě Svazu v Praze dne 13. ledna 2016.